ZPĚT

Připravujeme ve spolupráci s profesní komorou Sanátor - svaz biotroniků Josefa Zezulky Kongres CAM 2020 Praha, konaný pod záštitou hlavního města Prahy ve dnech 19. - 21. 6. 2020. Jedním z výstupů kongresu bude vytvoření informačního prostoru Platforma CAM 2020 Praha, která vytvoří prostor pro komunikaci oborů CAM a klasické medicíny.

Zdraví nezná hranic - hledejme, co nás spojuje
konaný pod záštitou hlavního města Prahy

PREAMBULE

Členové platformy vytváří ku prospěchu pacienta a jeho svobodného holistického (celostního) přístupu ke zdraví společný jednotný informační prostor a servis pro všechny obory CAM s cílem:

  • vytvářet rovný přístup a vzájemný respekt mezi akademickou a CAM oblastí, zejména vytvořením bezpečného prostoru pro vzájemnou komunikaci
  • ​​vytvářet programy prevence a udržitelného rozvoje zdravotní péče snižováním nákladů na ni, například dle doporučení WHO, WHA, Rady Evropy, Evropské komise, Evropského parlamentu, NATO (viz příloha) včetně rozvojových zemí,
  • podporovat a zapojovat se do projektů WHO, WHA, Rady Evropy, Evropské komise, Evropského parlamentu, národních iniciativ a dalších, které mají za cíl udržitelný rozvoj naší planety
  • pomáhat k lepší informovanosti národních vlád i Evropského parlamentu v oblasti holistické léčby.

K naplnění těchto cílů vytváří platforma tyto sekce:

I. SEKCE PRO STYK S VEŘEJNOSTÍ – zejména odbornou, médii a pacienty, s cílem přinášet veřejnosti objektivní ověřené informace o stavu CAM. Proto mimo jiné:

1) Zde členové platformy umístí své mediální výstupy – články, TV a další tak, aby platforma lépe koordinovala svou činnost.

2) Vznikne zde databáze médií, organizací nakloněných problematice CAM v zájmu společného postupu.

3) Vznikne svaz sympatizujících pacientů CAM ve zvláštním režimu tak, aby byla získána možná podpora oborům platformy CAM 2020 Praha.

4) Bude zde vyvěšen seznam připravovaných akcí, kongresů, workshopů, kurzů, atd.

II. SEKCE LEGISLATIVNÍ – zde budou umístěny informace:

1) Usnesení mezinárodních a národních institucí ve vztahu k CAM.

2) Současný stav legislativy jednotlivých zemí.

3) Probíhající legislativní aktivity členů platformy CAM včetně případných petičních akcí, atd.

4) Aktuální dosažené výsledky na půdě parlamentů a ministerstev zdravotnictví.

III. SEKCE VĚDA A VÝZKUM bude obsahovat zejména:

1) Databázi dokončených a probíhajících výzkumů, včetně informací z databází PubMed, Cochrane a dalších.

2) Seznam pracovišť realizujících výzkum v oblasti CAM.

3) Připravované záměry v oblasti výzkumu.

4) Databáze odborné publikační činnosti.

IV. SEKCE KNIHOVNY obsahuje:

1) Oborově řazené publikace a mediální výstupy CAM.

2) Právní, legislativní, odborné informace.

3) Informace popisující organizaci a hodnocení výzkumů.

4) Záznamy výsledků léčby pacientů CAM.

5) Oborově řazené publikované názory oponentů doplněné o vyjádření dotčených oblastí CAM a případně celé platformy.

V. SEKCE ORGANIZACE obsahuje:

1) Stránky platformy pro členy i veřejnost.

2) Seznam členů Platformy CAM 2020 Praha.

3) Výzvy ke společným akcím.

4) Prostor pro oznámení ostatním členům a diskuzi.

5) Otevřené bankovní konto všem členům pro dobrovolné příspěvky na servisní činnost. Prostředky budou uvolněny až po souhlasu členů. Přístup bude mít každý člen – věc důvěry.

6) Každý člen může ukládat informace do svého oborového registru vždy s udáním zdroje a zárukou správnosti.

SPOLEČNÝM JEDNOTNÝM POSTUPEM ZÍSKÁME VŽDY VÍCE, NEŽ ZDÁNLIVĚ VÝHODNÝM OKAMŽITÝM PROSPĚCHEM, KTERÝ SE NABÍZÍ.

„STARAJÍCE SE O ŠTĚSTÍ JINÝCH, NACHÁZÍME SVÉ VLASTNÍ.“ (PLATÓN)

   

 Den Ajurvédy v Evropském parlamentu 28. 1. 2020
Den Ajurvédy v Evropském parlamentu 28. 1. 2020